1) Srinagar | Sonmarg | Pahalgam | Gulmarg ( 5N / 6D )

2) Srinagar | Sonmarg | Pahalgam | Gulmarg ( 7N / 8D )

3) Jammu | Katra ( Mata Vaishno Devi ) | Srinagar | Gulmarg | Pahalgam ( 6N / 7D )

4) Jammu | Katra ( Mata Vaishno Devi ) | Srinagar | Sonmarg | Gulmarg | Pahalgam ( 8N / 9D )

5) Amarnath Yatra Via Sonmarg ( 4N / 5D ) Srinagar | Sonmarg | Baltal | Amarnath Cave

6) Mata Vaishno Devi Yatra ( 3N / 4D ) Jammu | Katra | Patanitop 

7) Mata Vaishno Devi Yatra ( 2N / 3D ) Jammu | Katra 

8) Mata Vaishno Devi With Amarnath Yatra ( 8N / 9D ) Jammu | Katra | Srinagar | Baltal | Amarnath Cave | Dal Lake 

9) Amarnath Yatra Via Traditional Route ( 8N / 9D ) Jammu | Pahalgam | Sheshnag | Panchtrini | Chandanwari | Srinagar | Gulmarg 

10) Kashmir with Ladakh ( 9N / 10D ) Srinagar | Gulmarg | Sonmarg | Kargil | Leh | Khardungla Pass | Pangong Lake

11) Thajiwas Glacier ( 8N / 9D ) Srinagar | Thajiwas Glacier | Nichnai | Vishnasar | Krishansar | Gadsar | PoshPatri | Gangabal Lake | Gangabal Naranag 

12) Amarnath Yatra with Helicopter ( 3N / 4D ) Srinagar | Sonmarg 

13) Amarnath Yatra with Helicopter ( 2N / 3D ) Srinagar | Baltal 

14) Unseen Kashmir ( 5N / 6D ) Dal Lake | Peer Ki Gali | Yousmarg | Sinthan Top | Kokernag | Achbal | Daksum | Doodhpathri