1) Leh | Lamayuru | Dha Hanu | Sakti | Korzok | Hunder | Spangmik ( 15N | 16D )

2) Leh | Sham Valley | Kargil | Padum | Rangdum | Nubra | Pangong | Nyoma | Tsomoriri | Tsokar ( 12N / 13D )

3) Leh | Kargil | Nubra | Pangong Lake | Nyoma | Hanle | Tsomoriri  ( 10N / 11D ) 

4) Leh | Kargil | Rangdum | Padum | Drass ( 9N / 10D )

5) Leh | Sham Valley | Kargil |  Nubra Valley | Pangong Lake | Hanle ( 8N / 9D )

6) Leh | Lamayuru | Nubra | Pangong | Tsomoriri | Serchu | Manali ( 8N / 9D )

7) Leh | Ule | Lamayuru | Nubra Valley | Pangong Lake ( 7N / 8D )

8) Srinagar | Kargil | Sham Valley | Pangong | Nubra | Leh ( 7N / 8D )

9) Manali | Jispa | Sham | Nubra | Pangong | Leh ( 7N / 8D )

10) Manali  | Jispa | Pangong | Nubra | Sham | Kargil | Srinagar ( 7N / 8D ) 

11) Leh | Sham Valley | Lamayuru | Nubra Valley | Pangong Lake ( 6N / 7D )

12) Leh | Khardungla | Deskit | Hemis ( 4N / 5D )