1) Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika ( 4N / 5D )

2) Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika | Cuttack ( 5N / 6D )

3) Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika | Paradeep | Bhitrakonika ( 6N / 7D )

4) Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika | Paradeep | Bhitrakonika | Cuttack ( 7N / 8D )

5) Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika | Paradeep | Bhitrakonika | Dhenkanal | Cuttack ( 8N / 9D )

6) Gopalpur | Bhubaneshwara | Puri | Konark | Chilika | Paradeep | Bhitarakonika | Dhenkanal | Cuttack ( 9N / 10D)