1) Bangkok | Pattaya ( 4N / 5D )

2) Krabi | Phuket | Bangkok ( 7N / 8D )

3) Bangkok | Pattaya | Phuket ( 6N / 7D )

4) Bangkok | Phuket ( 5N / 6D )

5) Phuket | Krabi ( 4N / 5D )

6) Bangkok | Pattaya | Phuket | Krabi ( 8N / 9D )