1) Kalamb Ganesh temple

2) Bor Dharan

3) Gandhi Ashram at Sewagram

4) Acharya Vinoba Bhave Ashram at Pawnar