1) Bhuj – Mandvi ( 2N / 3D )

2) Bhuj – Rann Of Kutch ( 2N / 3D )

3) Gir National Park ( 2N / 3D )

4) Dwarka – Porbandar – Somnath ( 3N / 4D )

5) Bhuj – Rann Of Kutch – Mandvi ( 3N / 4D )

6) Ahmedabad – Patan – Modhera – Statue Of Unity ( 3N / 4D )

7) Ahmedabad – Baroda – Bhavnagar ( 4N / 5D )

8) Bhuj – Rann Of Kutch – Dwarka – Somnath ( 5N / 6D )

9) Bhuj – Ahmedabad – Statue Of Unity – Vadodara ( 6N / 7D )

10) Dwarka – Somnath – Diu – Gir – Bhavnagar ( 6N / 7D )

11) Dwarka – Somnath – Diu – Gir – Junagadh – Ahmedabad ( 7N / 8D ) 

12) Rajkot – Dwarka – Somnath – Diu – Gir – Junagadh – Ahmedabad ( 8N / 9D )

13) Dwarka – Somnath – Gir – Bhavnagar – Vadodara – Ahmedabad ( 8N / 9D )

14) LRK ( Little Rann Of Kutch )  – Bhuj – Mandvi – Dwarka – Somnath – Gir – Ahmedabad ( 9N / 10D )

15) Dwarka – Somnath – Diu – Gir – Bhavnagar – Junagadh – Vadodara – Ahmedabad ( 9N / 10D )

16) Panch Dwarka Pilgrimage Tour ( 6N / 7D )

17) Panch Dwarka with 4 Jyotirlinga Pilgrimage Tour ( 10N / 11D)